Pracownia Ekotoksykologii

Wykonujemy badania oceny wpływu substancji i produktów chemicznych na środowisko

Zakres badań wykonywanych w pracowni ekotoksykologii

Organizmy wodne

1. Badanie hamowania wzrostu glonów (Pseudokirchneriella subcapitata, Raphidocelis subcapitata) wg OECD 201

2. Badanie hamowania wzrostu okrzemków (Navicula pelliculosa) wg OECD 201

3. Badanie ostrego unieruchomienia rozwielitki (Daphnia sp.) wg OECD 202

4. Badanie toksyczności ostrej ryb wg OECD 203

5. Badanie toksyczności we wczesnych fazach rozwojowych ryb wg OECD 210

6. Badanie rozmnażania rozwielitki (Daphnia sp.) wg OECD 211

7. Test toksyczności na ochotkowatych (Chironomus sp.) w układzie osad-woda z użyciem wzbogaconego osadu wg OECD 218

8. Test toksyczności na ochotkowatych (Chironomus sp.) w układzie osad-woda z użyciem wzbogaconej wody wg OECD 219

9. Badanie hamowania wzrostu rzęsy (Lemna sp.) wg OECD 221

10. Badanie toksyczności dla Lumbriculus variegatus w układzie osad-woda woda z użyciem wzbogaconego osadu wg OECD 225

11. Badanie ostrego unieruchomienia Chironomus sp. wg OECD 235

12. Badanie toksyczności ostrej dla wywłócznika kłosowego (Myriophyllum spicatum) w systemie osad-woda wg OECD 239

13. Badanie toksyczności ostrej dla manny mielec (Glyceria maxima) w systemie osad-woda wg OECD 239

Makroorganizmy glebowe

1. Badanie toksyczności ostrej dla dżdżownic (Eisenia fetida) wg OECD 207

2. Badanie rozmnażania dżdżownic (Eisenia fetida) wg OECD 222

3. Badanie rozmnażania roztoczy (Hypoaspis (Geolaelaps)aculeifer) w glebie wg OECD 226

4. Badanie rozmnażania Collembola (Folsomia candida) w glebie wg OECD 232

Mikroorganizmy glebowe

1. Badanie wpływu na mikroorganizmy glebowe – przemiany azotu wg OECD 216

2. Oznaczanie zawartości węgla w biomasie mikrobiologicznej wg ISO 14240-1

3. Badanie wpływu na mikroorganizmy glebowe – przemiany węgla wg OECD 217

Zapylacze

1. Badanie toksyczności ostrej pokarmowej u pszczół wg OECD 213

2. Badanie toksyczności ostrej kontaktowej u pszczół wg OECD 214

3. Badanie toksyczności ostrej dla larwy pszczoły miodnej (Apis mellifera) wg OECD 237

4. Badanie toksyczności chronicznej dla larwy pszczoły miodnej (Apis mellifera) wg OECD GD 239 (projekt)

5. Badanie toksyczności chronicznej u pszczół wg OECD 245

6. Badanie toksyczności ostrej kontaktowej u trzmiela wg OECD 246

7. Badanie toksyczności ostrej doustnej dla trzmiela wg OECD 247

8. Badanie toksyczności ostrej pokarmowej u pszczół samotnic, murarki ogrodowej (Osmia rufa) wg OECD 213 oraz EFSA (European Food Safety Authority) Guidance document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees (2013;11(7):3295))

9. Badanie toksyczności ostrej kontaktowej u pszczół samotnic, murarki ogrodowej (Osmia rufa) wg OECD 214 oraz EFSA (European Food Safety Authority) Guidance document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees (2013;11(7):3295))

Stawonogi niebędące przedmiotem zwalczania

1. Badanie laboratoryjne toksyczności dla drapieżnych roztoczy Typhlodromus pyri – (Tier1) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

2. Rozszerzona badanie laboratoryjne toksyczności dla drapieżnych roztoczy Typhlodromus pyri (Tier2)- rozszerzone badanie laboratoryjne wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

3. Badanie laboratoryjne (Tier1) do oceny wpływu na pasożytniczą błonkówkę Aphidius rhopalosiphi wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

4. Rozszerzone badanie laboratoryjne (Tier2) do oceny wpływu na pasożytniczą błonkówkę Aphidius rhopalosiphi wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

5. Badanie laboratoryjne do oceny wpływu na biedronkę siedmiokropkę (Coccinella septempunctata L.) (Tier1) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

6. Rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu na biedronkę siedmiokropkę (Coccinella septempunctata L.) (Tier2) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

7. Badanie laboratoryjne do oceny wpływu na złotooka pospolitego (Chysoperla carnea) (Tier1) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

8. Rozszerzone badanie laboratoryjne do oceny wpływu na złotooka pospolitego (Tier2) (Chysoperla carnea) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

9. Badanie laboratoryjne do oceny wpływu na pająki z rodzaju Pardosa (Tier1) wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

10. Badanie laboratoryjne (Tier1) do oceny wpływu chronicznego na chrząszcza wędrownego Aleochara bilineata wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

11. Rozszerzone badanie laboratoryjne (Tier 2) do oceny wpływu chronicznego na chrząszcza wędrownego Aleochara bilineata wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

12. Badanie laboratoryjne (Tier1) do oceny wpływu na chrząszcza biegaczowatego Poecillus cupreus wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

13. Badanie laboratoryjne (Tier1) do oceny wpływu na drapieżnego owada Orius laevigatus wg Guidelines to evaluate side-effects of plant protection products to non-target arthropods. IOBC, BART and EPPO Joint Initiative. M.P. Candolfi, S. Blümel, R. Forster et al. (2000)

Rośliny

1. Badanie wpływu na kiełkowanie i wzrost roślin lądowych wg OECD 208

2. Badanie wpływu na wegetatywny wigor roślin wg OECD227

Gleba

1. Oznaczanie zawartości azotu i azotanów w glebie wg ISO/TS 14256-1 „Soil quality – Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution.

2. Wyznaczanie maksymalnej pojemności wodnej gleby wg ISO 11268-2

3. Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie wg ISO 11465

4. Wyznaczanie pH gleby wg OECD 222

5. Pomiar pojemności kationowej wymiennej w glebie

6. Badanie zasolenia gleby

badania indywidualne

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenia.
Skontaktuj się z nami już teraz i poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.

Pozostałe pracownie

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.