Pracownia Fizykochemii

Badania laboratoryjne prowadzimy na wysokiej klasy aparaturze, w oparciu o optymalne metodyki i standardy

ZAKRES BADAŃ WYKONYWANYCH W Pracowni Fizykochemii

Oznaczenia analityczne

1. Opracowanie i walidacja metod analitycznych
2. Oznaczanie zawartości substancji aktywnych w produkcie
3. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w produkcie
4. Oznaczanie zawartości metabolitów substancji aktywnych w produkcie
Badania fizykochemiczne
1. Wygląd barwa i zapach wg: Farmakopei Polskiej, EPA OPPTS 830.6302 Color, EPA OPPTS 830.6303 Physical State, EPA OPPTS 830.6304 Odor, ASTM D 1535-01 Test Method for Specifying Color by the Munsell System, ASTM D 1544-98 Test Method for Color of Transparent Liquids (Gardner Color Scale)
2. pH wg CIPAC MT 75.3 Determination of pH values, EPA OPPTS 830.7000 pH
3. Kwasowość / Zasadowość wg CIPAC MT 191 Acidity or alkalinity of formulations
4. Gęstość wg: CIPAC MT 3 Specific gravity, density, and weight per milliliter, OECD 109 Density of Liquids and Solids, EU A.3 Gęstość względna; EPA OPPTS 830.7300 Density / Relative Density / Bulk Density
5. Lepkość wg OECD 114 Viscosity of Liquids
6. Napięcie powierzchniowe wg: OECD 115 Surface Tension of Aqueous Solutions, EU A.5. Napięcie powierzchniowe
7. Oznaczanie gęstości nasypowej oraz gęstości nasypowej utrzęsionej granulatów wg: CIPAC MT 186 Bulk density, CIPAC MT 159 Pour and tap bulk density of granular ujętej w EPA OPPTS 830.7300 Density / Relative Density / Bulk Density, CIPAC MT 169 Tap density of water dispersible granules
8. Oznaczanie stabilności piany wg CIPAC MT 47.3 Presistent foam
9. Oznaczanie zawartości pyłu w produktach granulowanych wg CIPAC MT 171.1 Dustiness of granular products
10. Oznaczanie płynności granulatów wg CIPAC MT 172.1 Flowability of Granular Preparations after Accelerated Storage under Pressure
11. Oznaczanie odporności materiałów granulowanych na ścieranie wg CIPAC MT 178.2 Attrition resistance of granules

12. Rozkład wielkości cząstek (analiza sitowa wg: CIPAC MT 170 Dry sieve analysis of water dispersible granules, CIPAC MT 58 Dust content and apparent density of granular pesticide formulations oraz metoda dyfrakcji laserowej wg CIPAC MT 187 Particle size analysis by laser diffraction)

13. Oznaczanie zwilżalności proszków wg CIPAC MT 53.3 Wetting of wettable powder
14. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności formulacji wg CIPAC MT 179 Dissolution degree and solution stability
15. Rozpuszczalność w wodzie wg: EU A.6 Rozpuszczalność w wodzie, OECD 105 Water Solubility
16. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych wg CIPAC MT 181 Solubility in organic solvents
17. Stopień rozcieńczenia formulacji i stabilność w roztworach wodnych wg: CIPAC MT41 Dilution stability of herbicide aqueous solutions, CIPAC MT179 Dissolution degree and solution stability
18. Oznaczanie stabilności zawiesin oraz stopnia dyspersji wg: CIPAC MT 168 Determination of the suspension stability of water dispersible granules, CIPAC MT 184 Suspensibility of formulations forming suspensions on dilution with water, CIPAC MT
19. Oznaczanie samorzutnej dyspersji zawiesin wg CIPAC MT 160 Spontaneity of dispersion of suspension concentrates
20. Oznaczanie wylewności badanego materiału wg CIPAC MT 148.1 Pourability of suspension concentrates
21. Charakterystyka emulsji i właściwości re-emulgujących wg CIPAC MT Emulsion characteristics and re-emulsification properties
22. Stopień dyspersji granulatów wg 174 Dispersibility of water dispersible granules
23. Analiza sitowa na mokro wg CIPAC MT 185 Wet sieve test
24. Wzór rozprysku aerozolu
25. Pomiar ciśnienia wewnętrznego aerozolu

26. Oznaczenie dozy produktu aerozolowego na jedną aplikację wg Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides

27. Ocena wyglądu opakowania ze zmianą wagi wg: PN-EN 14182:2005 Opakowania – terminologia; EPA OPPTS 830.6320 Corrosion Characteristics
28. Oznaczenie strat przy prażeniu wg Food Chemical Codex V
29. Oznaczenie wilgotności badanego materiału za pomocą wagosuszarki
30. Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera wg CIPAC MT 30.1 Karl Fischer method lub metodą suszenia do stałej masy
31. Temperatura zapłonu wg: A.9 Temperatura zapłonu, PN-EN ISO 2719:2007 Oznaczanie temperatury zapłonu. Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
32. Palność ciał stałych wg EU A.10 Zapalność (ciała stałe)
33. Palność aerozolu wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)
34. Właściwości wybuchowe wg: EU A.14 Właściwości wybuchowe, EPA OPPTS 830.6316 Explodability
35. Właściwości utleniające wg EU A.17 Właściwości utleniające (ciała stałe)
36. Temperatura topnienia
37. Oznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda wg: EU A.8 Współczynnik podziału, OECD 107 Partition coefficient (n-octanol/water): shake flask method
38. Adsorpcja/desorpcja substancji wg OECD 106 Adsorption – Desorption Using a Batch Equilibrium Method
39. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego za pomocą analizatora TOC

Testy przechowalnicze

1. Przyspieszone starzenie wg CIPAC MT 46.3 Accelerated Storage Procedure

2. Stabilność w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3 Low temperature stability of liquid formulation

3. Składowanie w temperaturze otoczenia wg CropLife Technical Monograph No 17, 2nd Edition, EPA OPPTS 830.6317 Storage Stability

4. Składowanie w temperaturze oraz wilgotności wskazanej przez Klienta

badania indywidualne

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenia.
Skontaktuj się z nami już teraz i poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.

Metodyki i standardy

Z

OECD

Z

rozporządzenie (WE) nr 440/2008 (REACH – metody badań)

Z

rozporządzenie 528/2012 EU

Z

metody znormalizowane oraz własne zwalidowane

Z

metody i publikacje CIPAC

Z

wytyczne US EPA

Z

metody zlecone przez Klientów

Z

Farmakopea Polska

Z

normy ISO

Z

OPPTS

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Pozostałe Pracownie

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia Toksykologii

Pracownia prowadzi badania właściwości toksykologicznych, zarówno in vivo jak i in vitro.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.