Pracownia Fizykochemii

Badania laboratoryjne prowadzimy
na wysokiej klasy aparaturze, w oparciu
o optymalne metodyki i standardy.

Badania laboratoryjne prowadzimy na wysokiej klasy aparaturze,
w oparciu o optymalne metodyki i standardy.

Slider

Zakres badań laboratoryjnych

prowadzonych w Pracowni Fizykochemii SORBOLAB

 1. Wygląd barwa i zapach wg: Farmakopei Polskiej, EPA OPPTS 830.6302 Color, EPA OPPTS 830.6303 Physical State, EPA OPPTS 830.6304 Odor, ASTM D 1535-01 Test Method for Specifying Color by the Munsell System, ASTM D 1544-98 Test Method for Color of Transparent Liquids (Gardner Color Scale)
 2. Rozpuszczalność w wodzie wg: EU A.6 Rozpuszczalność w wodzie, OECD 105 Water Solubility
 3. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych wg CIPAC MT 181 Solubility in organic solvents
 4. pH wg CIPAC MT 75.3 Determination of pH values, EPA OPPTS 830.7000 pH
 5. Kwasowość / Zasadowość wg CIPAC MT 191 Acidity or alkalinity of formulations
 6. Gęstość wg: CIPAC MT 3 Specific gravity, density, and weight per milliliter, OECD 109 Density of Liquids and Solids, EU A.3 Gęstość względna; EPA OPPTS 830.7300 Density / Relative Density / Bulk Density
 7. Lepkość wg OECD 114 Viscosity of Liquids
 8. Napięcie powierzchniowe wg: OECD 115 Surface Tension of Aqueous Solutions, EU A.5. Napięcie powierzchniowe
 9. Temperatura zapłonu wg: A.9 Temperatura zapłonu, PN-EN ISO 2719:2007 Oznaczanie temperatury zapłonu. Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
 10. Palność ciał stałych wg EU A.10 Zapalność (ciała stałe)
 11. Palność aerozolu wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 roku
  w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)
 12. Właściwości wybuchowe wg: EU A.14 Właściwości wybuchowe, EPA OPPTS 830.6316 Explodability
 13. Właściwości utleniające wg EU A.17 Właściwości utleniające (ciała stałe)
 14. Średnica rozprysku aerozolu
 15. Ocena wyglądu opakowania wg: PN-EN 14182:2005 Opakowania – terminologia; EPA OPPTS 830.6320 Corrosion Characteristics
 16. Temperatura topnienia
 17. Oznaczanie płynności granulatów wg CIPAC MT 172.1 Flowability of Granular Preparations after Accelerated Storage under Pressure
 18. Oznaczanie gęstości nasypowej oraz gęstości nasypowej utrzęsionej granulatów wg: CIPAC MT 186 Bulk density, CIPAC MT 159 Pour and tap bulk density of granular ujętej w EPA OPPTS 830.7300 Density / Relative Density / Bulk Density, CIPAC MT 169 Tap density of water dispersible granules
 19. Oznaczanie zawartości pyłu w produktach granulowanych wg CIPAC MT 171.1 Dustiness of granular products
 20. Oznaczanie odporności materiałów granulowanych na ścieranie wg CIPAC MT 178 Attrition resistance of granules
 21. Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera wg CIPAC MT 30.1 Karl Fischer method lub metodą suszenia do stałej masy
 22. Oznaczanie zwilżalności proszków wg CIPAC MT 53.3 Wetting of wettable powder
 23. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności formulacji wg CIPAC MT 179 Dissolution degree and solution stability
 24. Oznaczanie stabilności piany wg CIPAC MT 47.3 Presistent foam
 25. Stopień rozcieńczenia formulacji i stabilność w roztworach wodnych wg: CIPAC MT41 Dilution stability of herbicide aqueous solutions, CIPAC MT179 Dissolution degree and solution stability
 26. Identyfikacja i oznaczanie zawartości substancji aktywnej w badanym produkcie
 27. Identyfikacja i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w badanym produkcie
 28. Ocena szybkości utraty masy
 29. Oznaczenie strat przy prażeniu wg Food Chemical Codex V
 30. Rozkład wielkości cząstek (analiza sitowa wg: CIPAC MT 170 Dry sieve analysis of water dispersible granules, CIPAC MT 58 Dust content and apparent density of granular pesticide formulations oraz metoda dyfrakcji laserowej wg CIPAC MT 187 Particle size analysis by laser diffraction)
 31. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
 32. Oznaczanie stabilności zawiesin oraz stopnia dyspersji wg: CIPAC MT 168 Determination of the suspension stability of water dispersible granules, CIPAC MT 184 Suspensibility of formulations forming suspensions on dilution with water, CIPAC MT 174 Dispersibility of water dispersible granules
 33. Oznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda wg: EU A.8 Współczynnik podziału, OECD 107 Partition coefficient (n-octanol/water): shake flask method
 34. Adsorpcja/desorpcja substancji wg OECD 106 Adsorption – Desorption Using a Batch Equilibrium Method
 35. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego za pomocą analizatora TOC
 36. Oznaczanie samorzutnej dyspersji zawiesin wg CIPAC MT 160 Spontaneity of dispersion of suspension concentrates
 37. Oznaczanie wylewności badanego materiału wg CIPAC MT 148.1 Pourability of suspension concentrates
 1. Przyspieszone starzenie wg CIPAC MT 46.3 Accelerated Storage Procedure
 2. Stabilność w niskiej temperaturze wg CIPAC MT 39.3 Low temperature stability of liquid formulation
 3. Składowanie w temperaturze otoczenia wg GIFAP Technical Monograph No 17, 2nd Edition, EPA OPPTS 830.6317 Storage Stability
 4. Składowanie w temperaturze oraz wilgotności wskazanej przez Klienta

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenie

Metodyki i standardy

 • OECD
 • rozporządzenie (WE) nr 440/2008 (REACH – metody badań)
 • rozporządzenie 528/2012 EU
 • metody znormalizowane oraz własne zwalidowane
 • metody i publikacje CIPAC
 • wytyczne US EPA
 • metody zlecone przez Klientów
 • Farmakopea Polska
 • normy ISO
 • OPPTS

Analityka chemiczna

 • badania fizykochemiczne i analityczne dla potrzeb rejestracji środków ochrony roślin i preparatów biobójczych
 • badania fizykochemiczne produktów technicznych
 • analizy i badania pięcioszarżowe substancji aktywnych i produktów technicznych
 • oznaczenia pozostałości środków ochrony roślin i preparatów biobójczych
 • opracowanie i walidacja metod analitycznych

Aparatura wysokiej klasy

Do technik rozdzielczych, identyfikacji substancji różnego pochodzenia

Analiza spektralna

ICP-OES: Spektrometr emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie

UV-VIS: Spektrofotometr UV-VIS

Analiza termiczna

Miernik temperatury zapłonu

Analizator Węgla Całkowitego (TOC); Analizator Węgla Całkowitego/Organicznego

Techniki rozdzielcze

HPLC (UV-VIS, RID): Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matrycą diodową oraz detektorem refraktometrycznym

LC-MS/MS: Chromatograf cieczowy z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas

HPIC: Chromatograf jonowy

GC-MS: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu pułapka jonowa

GC-FID/FPD Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i detektorem płomieniowo-fotometrycznym

Pozostały sprzęt

pH-metr

Mineralizator mikrofalowy

Urządzenie do oznaczania wody metodą Karla Fishera

Densytometr

Lepkościomierz

Piec muflowy

Wiskozymetr

Tensjometr

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze mocne strony to rzetelność, terminowość i obiektywność.