Pracownia Toksykologii

Wykonujemy badania mające na celu określenie stopnia toksyczności substancji i produktów chemicznych

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Toksykologii

Wszystkie badania prowadzone w Pracowni Toksykologii wykonywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi OECD oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Badania toksyczności ostrej

1. Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki – OECD Nr 420/EU B.1.BIS

2. Badanie toksyczności ostrej dootrzewnowej/podskórnej/dożylnej – OECD Nr 420/EU B.1.BIS

3. Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda klas ostrej toksyczności – OECD Nr 423/EU B.1.TRIS

4. Badanie toksyczności ostrej skórnej – OECD Nr 402/EU B.3

5. Badanie ostrego drażnienia skóry/działania żrącego – OECD Nr 404/EU B.4

6. Badanie ostrego drażnienia/uszkodzenia oka – OECD Nr 405/EU B.5

7. Badanie uczulenia skóry – OECD Nr 406/EU B.6

8. Badanie działania drażniącego/żrącego na oko, według wytycznej OECD 437 – badanie zmętnienia i przepuszczalności rogówki bydlęcej do celów identyfikacji substancji żrących i silnie drażniących dla oczu

Badania toksyczności podostrej

1. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym – OECD Nr 407/EU B.7

2. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu dootrzewnowym/podskórnym – OECD Nr 407/EU B.7

3. Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe – OECD Nr 410/EU B.9

Badania toksyczności podprzewlekłej

1. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90 dniowym podawaniu doustnym – OECD Nr 408/EU B.26

2. Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90 dniowe – OECD Nr 411/EU B.28

Badania toksyczności przewlekłej i rakotwórczości

1. Badanie toksyczności przewlekłej – OECD Nr 452/EU B.30

2. Badanie rakotwórczości – OECD Nr 451/EU B.32

3. Badanie łączne toksyczności przewlekłej/rakotwórczości – OECD Nr 453/EU B.33

Badania toksyczności rozrodu

1. Badanie rozwoju przedporodowego – OECD Nr 414/EU B.31

2. Badanie przesiewowe rozrodu/rozwoju – OECD Nr 421

3. Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście jednopokoleniowym – OECD Nr 415/EU B.34

4. Badanie toksycznego wpływu na rozród w rozszerzonym teście jednopokoleniowym – OECD 443

5. Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym – OECD Nr 416/EU B.35

badania indywidualne

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenia.
Skontaktuj się z nami już teraz i poznaj ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.

Toksyczność substancji

W Pracowni Toksykologii prowadzimy badania eksperymentalne, pozwalające ocenić toksyczność badanych substancji chemicznych, wchodzących w skład m.in. środków ochrony roślin, produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, przemysłowych substancji chemicznych, dodatków paszowych i innych.

Klasyfikacja substancji wg GHS

Badania wykonywane w Pracowni Toksykologii służą klasyfikacji substancji chemicznych i mieszanin pod względem toksyczności zgodnie z globalnym systemem klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych (system GHS).

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Pozostałe pracownie

W naszych Pracowniach badania są przeprowadzane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiadającymi wymagane uprawnienia.

Pracownia Fizykochemii

Pracownia prowadzi badania fizykochemiczne, wykonuje oznaczenia analityczne instrumentalne i oraz testy stabilnościowe.

Pracownia Ekotoksykologii

Pracownia prowadzi badania wpływu produktów na organizmy wodne i lądowe.

Pracownia HISTOPATOLOGII

Pracownia wykonuje ocenę histopatologiczną dla badań toksykologicznych prowadzonych w naszym laboratorium, a także na potrzeby innych jednostek badawczych.

Pracownia Skuteczności

Pracownia prowadzi badania skuteczności produktów biobójczych, zarówno profesjonalnych, jak i do zastosowania domowego.