Pracownia Toksykologii

Jako jednostka badawcza posiadająca certyfikat
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej umożliwiamy
realizację badań do celów rejestracyjnych
i licencjonowania

Jako jednostka badawcza posiadająca certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
umożliwiamy realizację badań do celów rejestracyjnych i licencjonowania

Slider

Zakres badań eksperymentalnych

prowadzonych w Pracowni Toksykologii SORBOLAB

 1. Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki – OECD Nr 420/EU B.1.BIS
 2. Badanie toksyczności ostrej dootrzewnowej/podskórnej/dożylnej – OECD Nr 420/EU B.1.BIS
 3. Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda klas ostrej toksyczności – OECD Nr 423/EU B.1.TRIS
 4. Badanie toksyczności ostrej skórnej – OECD Nr 402/EU B.3
 5. Badanie ostrego drażnienia skóry/działania żrącego – OECD Nr 404/EU B.4
 6. Badanie ostrego drażnienia/uszkodzenia oka – OECD Nr 405/EU B.5
 7. Badanie uczulenia skóry – OECD Nr 406/EU B.6
 8. Badanie działania drażniącego/żrącego na oko, według wytycznej OECD 437 – badanie zmętnienia i przepuszczalności rogówki bydlęcej do celów identyfikacji substancji żrących i silnie drażniących dla oczu
 1. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym – OECD Nr 407/EU B.7
 2. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu dootrzewnowym/podskórnym – OECD Nr 407/EU B.7
 3. Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe – OECD Nr 410/EU B.9
 1. Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90 dniowym podawaniu doustnym – OECD Nr 408/EU B.26
 2. Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90 dniowe – OECD Nr 411/EU B.28
 1. Badanie toksyczności przewlekłej – OECD Nr 452/EU B.30
 2. Badanie rakotwórczości – OECD Nr 451/EU B.32
 3. Badanie łączne toksyczności przewlekłej/rakotwórczości – OECD Nr 453/EU B.33
 1. Badanie rozwoju przedporodowego – OECD Nr 414/EU B.31
 2. Badanie przesiewowe rozrodu/rozwoju – OECD Nr 421
 3. Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście jednopokoleniowym – OECD Nr 415/EU B.34
 4. Badanie toksycznego wpływu na rozród w rozszerzonym teście jednopokoleniowym – OECD 443
 5. Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym – OECD Nr 416/EU B.35

Wykonujemy również badania na indywidualne życzenie

Toksyczność substancji

W Pracowni Toksykologii prowadzimy badania eksperymentalne, pozwalające ocenić toksyczność badanych substancji chemicznych, wchodzących w skład m.in. środków ochrony roślin, produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, przemysłowych substancji chemicznych, dodatków paszowych i innych.

Klasyfikacja substancji wg GHS

Badania wykonywane w Pracowni Toksykologii służą klasyfikacji substancji chemicznych i mieszanin pod względem toksyczności zgodnie z globalnym systemem klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych (system GHS).

Wszystkie badania prowadzone w Pracowni Toksykologii wykonywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi OECD oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Ekspercka Gwarancja Jakości

Sprawdź dlaczego nasi Partnerzy i Klienci są usatysfakcjonowani z jakości wykonywanych badań.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze mocne strony to rzetelność, terminowość i obiektywność.